KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

E-postutskick 25 juni:

Hej Bökevikare!

Hoppas allt är väl med er och att ni haft en riktigt skön midsommar i det fantastiska vädret och att ni inte saknat ängen alltför mycket. Vi får ta igen det med en extra lång polonäs nästa år, eller hur Lasse...;-)? 

Vi har i styrelsen tagit beslut om att vi inte kommer att ha något fysiskt årsmöte i år på grund av covid-19 situationen, utan vi kommer istället ha ett epost/post baserat årsmöte.

Detta mail är den formella kallelsen till årsmöte 2020.

Hur kommer det att gå till?

Vid detta årsmöte ska man skicka in hur man vill rösta angående räkenskaper, budget, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, ny styrelse och övriga poster, årsavgifter samt eventuella motioner. Alla handlingar och underlag kommer att skickas ut till er (via e-post eller vanlig post för de som inte har e-post; dokument i pdf format) den 18/7 vilket är vårt förutbestämda årsmötesdatum. Därefter har man 14 dagar på sig att skicka in hur man röstar och man kommer även att kunna kommentera sina röster.

Styrelsen sammanställer resultaten under översyn av revisorerna och skickar sedan ut röstnings-resultat och beslut.

Det är viktigt att man skickar in sin röstsedel (en blankett vi skickar ut) även om man 'röstar blankt' så att vi vet att vi är beslutsmässiga, vilket vi är om minst 50% har svarat. En fastighetsägare får ha fullmakt att svara för flera fastigheter och då ska fullmakter bifogas.

Dagordning:

1.    Val av mötesordförande och mötessekreterare

2.    Fastställande av dagordning

3.    Justering av röstlängd

4.    Fråga om mötets behöriga utlysande

5.    Val av justerare

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse

7.    Fastställande av resultat och balansräkning

8.    Revisorernas berättelse

9.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Arvoden

11.  Fastställande av årsavgift

12.  Bestämmande av tidpunkt för nästa årsmöte

13.  Val av styrelsemedlemmar, revisor, revisorssuppleant samt midsommar-    kommitté

14. Motioner samt förslag/information från styrelsen

15. Övrigt

16. Mötets avslutande

Vissa av punkterna blir naturligtvis överflödiga vid ett icke-fysiskt årsmöte.

Hoppas alla kan acceptera detta ovanliga sätt att hålla årsmöte, men det är vad våra myndigheter rekommenderar ur ett smittskyddsperspektiv.

Vi brukar ju i början av årsmötet hålla en tyst minut om det är någon som gått bort under året. I år får vi istället hedra minnet av Sven-Rune Gredehall, Birgit Hertz, Bertil Hansson och Håkan Lindén i våra tankar.   

Motioner till årsmötet

Ännu har inga motioner inkommit till styrelsen. Sista motionsdag var enligt stadgarna 20 juni, men vi har tagit styrelsebeslut att detta ovanliga år förlänga motionstiden så att sista inlämningsdag är 30 juni. Vänligen skicka eller lämna motioner till ordförande eller någon i styrelsen. 

Kallelse till Arbetsdag

Arbetsdag blir den 29/7 kl 9-12. Maila eller säg till någon i styrelsen om vad som behöver göras så fördelar vi ut uppgifterna. Samling vid båtrampen. I år använder vi endast handverktyg, inga maskiner, för säkerhetens skull.

För styrelsen

Pelle Eriksson

Ordförande