Protokoll Årsmöte 2020

Hej Bökevikare! 

Nu har jag och justerarna Stefan Thulin och Gabriella Morell gått igenom röstningen i det digitala årsmötet. Så här blev resultatet:
65 fastighetsägare röstade vilket betyder att mötet var beslutsmässigt (>50% av 97 fastigheter röstade).
Alla förslag bifölls enhälligt. Protokoll kommer att skickas ut senare.
Enligt årsmötets beslut ser SIFs nya styrelse ut som följer:
Ordförande: Magnus Eriksson
Vice Ordförande: Gunilla Edvinsson
Sekreterare: Margareta Vogel
Kassör: Jens Lundsten
Vice Sekreterare: Jarl Risberg (webansvarig)
Ledamot: Åke Stridh (ansvarig för större vägförbättringar)
Ledamot: Reid Cederlund (vägansvarig)
 
Årsavgiften nu höjd till 800 kr för bebyggd och 400 kr för obebyggd fastighet. 
Vänligen betala in årsavgiften senast 31 oktober 2020.  Bankgiro: 5368-3884 (SEB)
 
Därmed lämnar jag över ordförandeklubban till Magnus.
Det har varit roligt och intressant att leda föreningen i fem år och jag har 
haft god hjälp av en fantastisk styrelse:
- Stefan Thulin och senare Margareta Vogel har stått för snabba och välskrivna protokoll
- Thomas Almgren och senare Jens Lundsten har haft järnkoll på ekonomin
- Sven-Rune Gredehall (som sorgligt lämnade oss hösten 2019) och senare Magnus Eriksson har sett till att vägarna har hållits i bra skick både sommar och vinter
- Åke Stridh har gjort ett jättejobb med planeringen av vägförbättringarna och har även varit på plats för att överse Svevias arbete
- Jarl Risberg har sett till att vi har en fin och informativ hemsida som vi kan driva till verkligt låg kostnad tack vare Jarl
 
Och alla i styrelsen har genom kloka råd och inlägg bidragit till bra och effektiva möten. 
Stort tack alla styrelsemedlemmar!
 
Med hopp om en skön augusti månad med lite mer värme, det ser ju lovande ut.
 
Med vänlig hälsning
Pelle Eriksson
fd Ordförande SIF

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

E-postutskick 18 juli:

Hej Bökevikare!

En ovanlig årsmötesdag ett ovanligt år...
Här kommer i alla fall det utlovade årsmötesmailet som ersätter vårt vanliga årliga årsmöte enligt beslut i styrelsen och som kommunicerades tidigare i somras.

Nedan ser ni styrelsens, revisorernas och valberedningens förslag. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, budget samt revisorernas berättelse finner ni i bilaga 1-4.

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Budget

Revisorernas utlåtande

VIKTIGT: Ni/Du svarar genom ett svarsmail till avsändaren (ordförande) eller till hela föreningen. Ni bestämmer själva hur ni vill göra.
OBSERVERA: Det är jätteviktigt att man svarar även om man håller med om förslagen så mötet blir röstberättigat (kräver att 50% svarar)  

Om ni bifaller alla förslag så skriv i svarsmailet t.ex. så här:
”Jag/vi bifaller alla förslag”

Om ni INTE kan bifalla alla förslag kan ni skriva t.ex. så här:
”Jag/vi bifaller alla förslag utom...[vad ni röstar nej till]


Om ni inte bifaller alla förslag rekommenderas att ni svarar till alla på maillistan.

I svarsmailet skriver man vilken eller vilka fastigheter man svarar för.
Det finns ingen gräns för hur många fastigheter man kan svara för.

Man får givetvis också skriva hur många kommentarer man vill i svarsmailet som en diskussion av förslagen och dessa kommentarer kommer att reflekteras i protokollet i den mån de bidrar till besluten.

Sista dag att svara: Fredag 31 juli

Dagordning SIF årsmöte 2020

Modifierad dagordning för epost-/post-baserat årsmöte

 1. Justerare
  Stefan Thulin och Gabriella Morell kommer att justera röstlängden, röstningen och protokollet
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt budget för 2020-21
  Se bilaga 1, 2 och 3
  Styrelsen rekommenderar att föreslagen budget godkänns
 3. Fastställande av resultat och balansräkning
  Styrelsen rekommenderar att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att ansamlad vinst om 31.115 kr balanseras i ny räkning
 4. Revisorernas berättelse
  Se bilaga 4
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019-20
 6. Arvoden
  Styrelsen föreslår att föreningen inte betalar ut några styrelsearvoden
 7. Fastställande av årsavgift
  Styrelsen föreslår höjd årsavgift till 800 kr för bebyggd och 400 kr för obebyggd fastighet
 8. Bestämmande av tidpunkt för nästa årsmöte
  Styrelsen föreslår 17 juli 2021 kl 17.00
 9. Val av styrelsemedlemmar, revisor, revisorssuppleant samt midsommarkommitte
  Valberedningen föreslår:
  Ordförande: Magnus Eriksson (nyval, 2 år)
  Vice ordförande: Gunilla Edvinsson (nyval, 1 år)
  Sekreterare: Margareta Vogel (sitter kvar 1 år)
  Vice sekreterare: Jarl Risberg (webansvarig, omval 2 år)
  Ledamot: Åke Stridh (sitter kvar 1 år)
  Ledamot: Reid Cederlund (vägansvarig, nyval, 2 år)
  Revisor: Roland Anvegård (sitter kvar 1 år)
  Revisor: Hans-Ebbe Lindskog (omval, 2 år)
  Revisorsuppleant: Per-Olof Morell (omval, 2 år)
  Midsommarkommitte: Familjerna Wiberg (1år kvar) och Nord (2 år kvar)
 10. Valberedning
  Frivilliga: Monika Oredsson (sitter kvar 1 år) och Kristina Arheden (omval, 2 år)
  Vill årsmötet nominera andra till valberedning, vänligen svara på mail med kandidaternas namn
 11. Motioner
  Inga motioner har inkommit
 12. Övriga frågor
  Inga övriga frågor har inkommit

De två medlemmar som inte har epost kommer att kontaktas via vanlig post.

Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig sommar!

För styrelsen
Pelle Eriksson
Ordförande SIF