Ekonomiska Föreningen Håanabben Fiber, förkortat EFHF

Hej Bökevikare

Årsstämman 2020 för Ekonomiska Föreningen Håanabben Fiber, EFHF, har avhållits som ett digitalt E-post möte. 
55 medlemmar, av 71 möjliga, har svarat på utskicket. Detta ger ett deltagande  på 77% av möjliga medlemmar. Betydligt högre deltagande än vid de traditionella Årsstämmorna, men långt ifrån lika trevligt och socialt.
Styrelsen har bett Anders & Mia Ahlström att kontrollera inkomna svar, kontrollera Årsstämmans protokoll och därmed fungera som justeringsman / kvinna.
Styrelsen har hållit ett konstituerande möte, och styrelsen har följande sammansättning:
Ordförande: Jan-Otto Kleremark
Sekreterare: Kajsa Blomgren
Kassör: Jens Lundsten
Fiberansvarig: Niklas Laakmann
Årets arbete kommer främst att omfatta framtagande av ett nytt MEDLEMSAVTAL och ett ANSLUTNINGSAVTAL ( för nya fastigheter ), samt ett ÖVERLÅTELSEAVTAL ( vid fastighetsförsäljning ).
Styrelsen vill framföra ett stort tack till avgående revisorn, Stephan Dymling, för en mångårig revisorsinsats.
Styrelsen tackar för visat intresse och för inkomna svar.
Fortsatt trevlig sommar

Protokoll sid 1

Protokoll sid 2

Korrigering

Hej Bökevikare

Det digitala E-postmötet för EFHF är avslutat.
Styrelsen sammanställer inkomna svar och återkommer med protokoll.
Fortsatt trevlig sommar.
Styrelsen EFHF
PS. Se upp för fästingar. Vi har haft 2 Borelia fall. / Jan-Otto

Årsredovisning 2019

Årsmötet hålls digitalt via e-post-utskick.
 
Styrelsen
Ordförande: Jan-Otto Kleremark 0733669397
Kassör: Jens Lundsten 0704122143
Sekreterare: Kajsa Blomgren 0708112260
Fiberansvarig: Niklas Laakmann 0702690315
 
Stadgar